Plan value feature - planning made easy

Optimal resursplan

Proaktiv resursplanering av personal och maskiner för hamn- och terminalverksamhet baserad på personalens scheman och maskinernas verkliga tillgänglighet med hänsyn tagen till service och haverier. Genom att beräkna snittakten per arbetsorder och godsslag får resursplaneraren stöd i beräkning av operationernas löptid.

Plan value feature - Improved resource utilization

Resursutnyttjande

En optimerad plan minskar ledtiderna, förbättrar resursutnyttjandet och eliminerar ställ och väntetider i verksamheten.

Plan value feature - intuitive resource planning

Mobil arbetsorder

Terminalarbete och anlöps projekt med arbetsorder och aktiviteter skapas enkelt och snabbt från mallar. Tillgängliga resurser listas som bokningsbara med hänsyn till de kompetenser och egenskaper som krävs för aktuell aktivitet. Bokningen görs genom ett klick eller ”drag and drop” och systemet varnar för övertid och veckovila!

RESURSPLANERING

Skapa projekt enkelt

Skapa en projektstruktur för en arbetsorder, som t.ex. ett hamnbesök. Planen tillhandahåller anpassade mallar att fylla i. Med digital resursplanering drar och släpper du enkelt maskiner och personal för angivna aktiviteter för att tilldela uppgifter.

Produktion och underhåll

En vy för alla

Produktionsplanen per maskin och verkstadens underhållsplan visas i en gemensam vy detta underlättar kommunikationen mellan produktion och verkstad och skapar en optimal samordningsplan.

UPPGIFTER OCH KOMPETENSER

Planering av efterlevnad

Planen matchar uppgifter och resurser baserat på vilken kompetens som krävs, som körkort för truck eller olika kurser. Det här säkerställer att planeringen efterlever regelverket samtidigt som det ger den översikt som krävs för att få jobbet gjort.

Uppföljning och analys

Robusta data

Alla data om resurser, start och stopptider samt godsmängder sammanställs i en datamodell för rapport och analys. Produktionstakt följs upp över tiden och avvikelser analyseras. Väntetider och stopptider registreras med orsakskoder vilket ger ett värdefullt underlag i förbättringsarbetet.

Systemet beräknar täckningsbidrag baserat på kostnadskoder och fakturerade intäkter per projekt – beslut baserat på data och fokus på rätt saker!

Business Intelligence by Grieg Connect

Business Intelligence

Plan BI

Vi anser att mindre tid bör läggas på att söka efter, ta fram och presentera data och att det borde finnas mer tid till att hitta flaskhalsar och optimera resursanvändning. Grieg Connects Explore erbjuder data för beslutsunderlag som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt för stationära datorer eller mobiler, och som inte bara kan komma till nytta för ledningen och styrelsen utan också verksamhetspersonalen.