Topics: All posts, Port, Security, Terminal

Reporting of container damage in TOS

Over 80 percent of global trade is transported from producers to consumers via sea routes. Containers are the preferred carrier, but they are occasionally damaged during transport. It is therefore important for container terminals in their terminal system (TOS) to easily register damage, work on it, and possibly make repairs if requested by the container owner. Grieg Connect has now created a damage module to meet this need for our customers.

Read full article

PORT – Improved port call handling with KPIs in a modern dashboard

In 2022, Grieg Connect worked on user design, new features, and a technical upgrade to improve the workday for port captains, who handle port calls in our port management information system (PMIS). This has been in user testing, since the new year at nine collaborating ports, and is now released to all customers.

Read full article

Skademodulen – rapportering av containere med skader

Over 80 prosent av global varehandel fraktes fra produsenten til forbrukere via sjøveien. Container er den foretrukne lastebæreren, men de blir fra tid til annen skadet under transport. Det er derfor viktig at containerterminaler i sitt terminalsystem (TOS) enkelt kan registrere en skade da den oppdages, arbeide videre med den og eventuelt foreta reparasjoner skulle containereier ønske det. Grieg Connect har nå laget en skademodul for å dekke dette behovet hos våre kunder

Read full article

Security komplementert med funksjonalitet for transportsikringskontrakter

Grieg Connect har de siste året jobbet med lanseringen av modulen Security for havnesikring og gatehåndtering. Den er arvtageren til FSA som har betjent norske havner godt det siste tiåret. Nå slippes funksjonalitet for å håndtere flyten for transportsikringsavtaler, noe om gjør at norske havner nå kan nyte godt av alle mulighetene Security tilbyr.

Read full article

PORT – Forbedret flyt for anløpshåndtering med nøkkeltall i dashboard

Grieg Connect har i 2022 jobbet med brukerdesign, nyutvikling og et teknisk løft for å forbedre arbeidshverdagen til våre kunder som håndterer anløp via havnedatasystemet Port. Dette har vært i test siden nyttår hos ni samarbeidshavner og slippes nå til alle kunder

Read full article

Port of Ahus’ new cloud-based port system strengthens logistics flow and competitiveness in southern Sweden 

Port of Ahus realises its newly launched digital strategy with Grieg Connect’s cloud-based system for port and terminal operations. The new cloud-based system boosts the port’s potential and competitiveness. After careful pre-planning and analysis, Port of Ahus has chosen to implement all of Grieg Connect’s modules with the goal of being in full operation with the whole package on April 1, 2023.

Read full article

Åhus Hamns nya molnbaserat hamnsystem stärker logistikflöde samt konkurrenskraft i södra Sverige  

Åhus Hamn har sjösatt en ny digital strategi som nu realiseras i Grieg Connects molnbaserade affärssystem för hamn- och terminal. Det nya molnbaserade hamnsystemet ger hamnen nya möjligheter och konkurrenskraft. Efter noggrann förprojektering och analys har Åhus Hamn valt att implementera alla Grieg Connects moduler med målet att vara i full drift med samtliga moduler den 1 april 2023.

Read full article

EUROPRIS OG GRIEG CONNECT INNGÅR AVTALE OM DIGITALT CONTAINERSYSTEM 

Grossisten Europris og Grieg Connect har blitt enige om leveranse av det digitale containersystemet Terminal for å støtte logistikkoperasjoner til sentrallageret i Moss. Terminal er på plass og klar til bruk i første kvartal 2023.

Read full article

Prosjektsamling Norsk digital havneinfrastruktur

I forkant av det årlige Fagseminaret for Norske Havner ble det gjennomført prosjektsamling i Norsk digital infrastruktur. Sammen med prosjekteier Oslo Havn, deltakende havner og prosjektledelsen i Statens Kartverk, ble også resten av havnene i Norge invitert for å få et innblikk i status og resultatene så langt i prosjektet.

Read full article

Larvik Havn investerer i havnedatasystem fra Grieg Connect

Larvik Havn og Grieg Connect har inngått en avtale om leveranse av et digitalt havnedatasystem for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektive havneanløp. 

Read full article