News / 2.7.2022

STANDARDISERT SYSTEMSTØTTEN FOR ISPS HÅNDTERING GIR ET BEDRE OVERSIKTSBILDE FOR NORSKE HAVNER

I prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur jobbes det med forvaltningsdata i kart og systemløsninger for havnedrift. Arbeidspakke 3 for havnesikring og ISPS knytter kart og systemstøtte sammen med mål om å forenkle ISPS håndteringen og samtidig gi alle interessenter et bedre oversiktsbilde.

Arbeidet med ISPS kommer som et resultat av forskrifter på starten av 2000-tallet rundt sikkerhet for fartøy og havneanlegg. Sikringen av havneanlegg er basert på internasjonale regler og en veiledning fra IMO og EU, med Kystverket som den håndhevede myndighet i Norge. 

For en havn fører reglene rundt havnesikring og ISPS med seg sikkerhetskrav slik som sertifiserte anlegg basert på sikringsplaner, jevnlige øvelser, rutiner for anløp av ISPS-fartøy kontra ikke ISPS-fartøy, sikringskontrakter for de som regelmessig besøker havna og generelle sikringsrutiner med mer.  Målsetningen til prosjektgruppe 3 er å bygge dataløsninger som gir en bedre oversikt og gjør arbeidshverdagen lettere for havneansatte. 

Visualisering av ISPS data i kart

En rød tråd i prosjektet er å flytte informasjon fra listevisning og over i kart med informasjon som deles via desktop, skjermer og mobile flater. Prosjektet har som mål at havner i et sanntidskart ser status på forvaltningsdata, og om havna er klar for å ta imot spesifikke anløp til en spesifikk kai eller om de må gjennomføre utbedringer før skipet legger til kai. Dette markeres med fargekoder og informasjon. Sikringsnivået på det gitte anlegget vil også visualiseres for brukerne. 

Systemstøtte for ISPS prosesser

Arbeidsgruppe 1 lagde systemstøtte for forvaltningsdata (slik som pullerter, gjerder, gate, bygg og leidere) i havnesystemet, og nå bygges det ISPS-relaterte tjenester på toppen av disse.  Et eksempel på dette er en systemflyt for klarering av av-og-på kaier før anløp av ISPS skip hvor assets i sjekklister er koblet opp mot den sentrale databasen til Kartverket. Det samme er tilfellet for sikringsrunder som jevnlig gjennomføres. 

Systemet oppretter arbeidsoppgaver slik som kaivask basert på bekreftet anløp til en kai. Oppgaven delegeres og gjennomføres av ansatte via telefonen. Eventuelle avvik registreres og må utbedres før kaia kan ta i mot et skip. Alle assets er koblet opp mot kartverkets database slik at kartet viser løpende hendelser og status på arbeidsoppgavene

Kristoffer Klevenberg, Senior Utvikler Grieg Connect. 

Visualisering av nøkkeltall

Åpne systemer som deler data gir grobunn for visualisering av tall slik at selskaper forstår hva de er flinke på og hva som kan forbedres. Det samme gjelder også for havner og terminaler. Et av prosjektets mål er a trekke nøkkeltall ut og samle de i et dashboard for input til beslutninger og prioriteringer på operasjonelt nivå og ledelsesnivå. 

Eksempel på data som tenkes brukt innen ISPS er: en oversikt over avvik på anlegg og status på disse, en oversikt over 5% kontrollen på vogntog og personer samt snutid på terminalen for gitte adgangsgrupper slik som lastebiler.

Det blir et fint steg fremover å kunne samle informasjonen for havnedrifta i et system uavhengig om det gjelder operative aspekter slik som sikrings, anløp og fakturering eller nøkkeltall for drifta av havna.

Utfordringer som vi har hatt med deling av oppgaver med alle involverte personer som arbeider med tjenester og sikring ute i distriktet vil få en lettere hverdag og mye bedre oversikt når vi går over til å samle havnedriften i ett system. Samtidig kan man også tildele ulike sikringsoppgaver via systemløsningen slik at man får bedre oversikt.

For Kristiansund og Nordmøre havn IKS har det også vært spesielt viktig å sikre at man kan samle og dokumentere alle nødvendige sikringstiltak på en plass og kunne vise at havneanlegg som er omfattet av ISPS regelverket vises i kartet. Vi mener løsningen vil bidra til en mer effektiv og enklere hverdag.

Svein Skomsøy og Bjørnar Eresvik
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS