Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Det nyopprettede selskapet Grieg Strategic Services AS inngår et strategisk samarbeid med Forsvaret. Selskapet skal bistå med logistikkstøtte til militære operasjoner og øvelser, i fred, krise og i krig.

Den 15. mai signerte Grieg Strategic Services AS, heleid av Bergenbaserte Grieg Logistics AS, og Forsvarets logistikkorganisasjon en rammeavtale om logistikkstøtte til Forsvarets operasjoner og øvelser i inn- og utland.

Forsvaret trenger sivil logistikkstøtte
Det var styreleder Elna-Kathrine Grieg og administrerende direktør Michelle Williams i Grieg Logistics, og administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen som vil signere avtalen.

– Forsvaret har behov for sikker tilgang til sivil logistikkapasitet både i fredstid og i krise og krig. Derfor inngår vi strategiske beredskapsavtaler med solide, norske logistikkselskaper. Grieg Strategic Services AS har de kvalifikasjonene vi ser etter og vi ser frem til videre samarbeid, sier Jansen.

I beredskap for Forsvaret
Grieg Strategic Services AS skal i første omgang etablere en koordineringscelle. Denne samlokaliseres med Nasjonal logistikkommando, som planlegger og leder logistikkstøtte til Forsvarets operasjoner og øvelser. Formålet med denne koordineringscellen er å sikre Forsvaret et sivilt ledelseselement som effektivt og hurtig kan koordinere sivil logistikkstøtte til Forsvaret.

– Forsvarets aktiviteter er blant de mest krevende logistikkoperasjonene som finnes i Norge. For oss er det gledelig at Forsvaret anser oss som en strategisk partner som kan løse disse oppgavene til beste for landet vårt. Vi har en svært kompetent gjeng som nå ivrer etter å ta fatt på jobben, sier administrerende direktør i Grieg Logistics AS, Michelle Williams.
Grieg Logistics har i flere år støttet Sjøforsvaret og maritime operasjoner i Forsvaret både nasjonalt og internasjonalt.

Fakta om Grieg
Grieg Gruppen er en av Norges største maritime selskaper med over 2000 ansatte i 15 land innenfor maritim logistikk, rederi, skipsmegling, sjømat og investeringer. Gruppen er 100 prosent familie-eid, langsiktig og norsk kontrollert.

Grieg Logistics AS er en ledende nasjonal leverandør av maritime tjenester, systemløsninger og logistikk til skip, industri, havner og offentlig virksomhet.
Grieg Strategic Services AS skal levere beredskap og strategiske logistikkløsninger spesielt til Forsvaret, bygget på Grieg Gruppens kapasitet og kompetanse. Daglig leder for Grieg Strategic Services AS blir Morten Graff.

Seamless eies 70 % av Grieg Logistics og 30 % av CMR Research.

Fakta om Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bidrar til Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet gjennom vedlikehold-, forsyning- og transporttjenester. Nasjonal logistikkommando er en del av FLO, og leder på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter alle fellesoperative logistikkoperasjoner i Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.

Fakta om Forsvarets strategiske logistikkberedskapsavtaler
Norsk næringsliv er en del av de samlede ressursene samfunnet kan benytte for å sikre en best mulig nasjonal beredskap mot krise, katastrofe og krig. Forsvaret inngår strategiske beredskapsavtaler med utvalgte norske sivile selskaper som leverer logistikktjenester Forsvaret er avhengige av. Disse avtalene gir Forsvaret fleksibel tilgang på logistikkapasiteter som gir økt operativ evne og reduserte kostnader. Avtalene inngås med vilkår som gjør at den sivile leverandøren forplikter seg til å levere tjenester til Forsvaret i alle konfliktspektre, også i krig. Det strategiske samarbeidet gir mulighet for at selskapet og Forsvaret kan drive integrert planlegging, koordinering og øve sammen i fredstid, og på den måten være best mulig forberedt ved en eventuell krise, katastrofe, eller krig.

Selskapene må til en hver tid forholde seg til Forsvarets operasjonelle krav og betingelser. Det stilles en rekke krav fra Forsvaret til det selskapet det inngås strategisk beredskapsavtale med, herunder norsk majoritetseierskap, økonomiske forhold og stabilitet, langsiktig forpliktelse, etc. Sivilt personell som skal jobbe tett med Forsvaret med planlegging og koordinering, må kunne sikkerhetsklareres og ha relevant bakgrunn og erfaring.